Fundacja 'Sokólski Fundusz Lokalny'
Fundacja 'Sokólski Fundusz Lokalny'

Napisz pierwszą recenzję

9 Plac Kościuszki, Sokółka

T 85 711 57 00
F www.sfl.org.pl
  • Dane firmy
  • Mapa

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie:
- Pomocy społecznej w tym utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
- Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki.
- Ochrony środowiska.
- Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.
- Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży.
- Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.
- Prowadzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania i przestępczość).
- Prowadzenie i wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym dzieci, dzieciom ze środowisk zagrożonych, osobom bezdomnym.
- Prowadzenie i wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
- Finansowanie zabiegów leczniczych osób w stanie zagrożenia życia nie posiadających środków finansowych.
- Prowadzenie i wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, tradycji i kultury regiony, służących lokalnej społeczności.
- Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką.
- Prowadzenie i finansowanie imprez sportowych i turystycznych organizowanych dla społeczności regionu.
- Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie.
- Prowadzenie i finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu regionu.
- Prowadzenie programu stypendialnego i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.
- Prowadzenie i wspieranie finansowe programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i cywilizacyjnemu regionu.
- Finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.
- Finansowanie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświatą i wychowaniem w regionie.
- Prowadzenie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
- Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, budownictwa mieszkaniowego dla samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa publicznego, poprawę estetyki otoczenia w regionie.
- Prowadzenie, wspieranie i pomoc w rozwoju świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.
- Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami fundacji.

Prowadzone działania:
- Program Stypendialny dla Uczniów Niepełnosprawnych na rok szkolny 2004/2005
- Fundusz Pomocy Ofiarom Uzależnień na rok szkolny 2004/2005
- Program Stypendialny "PRYMUS" na rok szkolny 2004/2005
- Program grantowy "Działaj Lokalnie IV"
- Program "Pracownia Umiejętności"

Głównym celem POT jest promocja Polski w kra...

Zobacz więcej

To przedsięwzięcie ma na celu promocję osób ...

Zobacz więcej

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych...

Zobacz więcej

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta B...

Zobacz więcej

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SP...

Zobacz więcej

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego ro...

Zobacz więcej