Głównym celem POT jest promocja Polski w kraju i za granicą, jako państwa atrakcyjnego turystycznie, szczególnie pod względem kulturowym, a także wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej, zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego. Organizacja realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez przedstawicielstwa (POIT) w 14 krajach świata.